BARÁK nízkoprahový klub

Barák

Kontakt 

Koordinátorka služby i-kjEKA7a.mMHYZ14gnjEKAgVvdjcL4uM7NaQmT6hUyy.YsVVt%
Info o službě: 608 609 466
barak@trebic.charita.cz 

Klub: 731 604 569, Terén: 731 646 993
Mládežnická 229, Třebíč 674 01
 
 530-5305994_icon-youtube-logo-png-clipart     530-5305994_icon-youtube-logo-png-clipart    530-5305994_icon-youtube-logo-png-clipart   

BARÁK nízkoprahový klub je služba pro děti a mladé lidi od 9 do 26 let, kterým poskytujeme podporu, pomoc a poradenství. Mladí lidé se na nás mohou obrátit s čímkoliv, s tím co je zajímá, co řeší nebo je nějakým způsobem tíží či trápí. Rádi každého vyslechneme a v klidu si o situaci promluvíme. Jinak než s rodiči nebo kamarády, bez ostychu, strachu či odsouzení. Poskytujeme také pomoc v krizi, pomoc s přípravou do školy či práce, doprovod k lékaři, psychologovi nebo na úřad. Služba je anonymní, dobrovolná, bezplatná a pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. 

Jsou dvě možnosti, jak naši službu využít. Přijít za námi na klub nebo se setkat v terénu – více informací o dostupnosti najdete v záložce „otevírací doba“. Na klubu je k dispozici spousta volnočasových aktivit, které je možné využít, strávit tak příjemný čas s vrstevníky, poznat nové kamarády a zároveň se poznat i s pracovníky služby. V terénu klientům poskytujeme stejnou nabídku pomoci jako na klubu, chodíme po různých lokalitách města Třebíče, setkáváme se s klienty venku na předem domluvených schůzkách, ale oslovujeme i nové tváře a předáváme informace o naší službě.

Více informací

POSLÁNÍ

Prostřednictvím sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“ celoročně vyhledáváme a bezplatně podporujeme děti a mladé lidi ve věku 9 – 26 let, kteří se pohybují v Třebíči.

Tuto službu poskytujeme těm z nich, kteří:

 • si aktuálně neví rady s řešením své obtížné situace anebo u nich takováto situace může nastat,
 • tráví svůj volný čas způsobem, který je vede do konfliktu se společností,
 • nemohou nebo nechtějí využívat běžné instituce.

  Společně s nimi pak vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se mohou realizovat, sdílet své starosti a najít odbornou pomoc, přičemž dbáme na individuální přístup ke každému jedinci a usilujeme o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížné situace.

CÍLE 

Cíle pro komunitu

 • Být partnerem pro místní komunitu v oblastech, jež se týkají problematiky působnosti služby a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
 • Zvýšit informovanost a povědomí o dané cílové skupině a o možnostech využití naší služby.
 • Předcházet šíření rizikového chování u dospívajících.
 • Minimalizovat dopad společensky nežádoucích jevů na mládež.
 • Být k dispozici ve všech lokalitách města Třebíče.

Cíle zaměřené ke klientům

 1. Individuálně přistupovat ke klientovi jako k jedinečné bytosti.
 2. Aktivně vyhledávat potřebné jedince v cílové skupině.
 3. Poskytovat klientům bezpečné místo pro trávení svého volného času a důvěrný prostor pro sdílení a řešení obtížných situací, pro svou seberealizaci.
 4. Poskytovat podporu v krizových a obtížných situacích a následně poskytovat pomoc s řešením.
 5. Poskytovat klientům informace o prevenci i řešení rizikového chování. Učit klienty nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a svoje činy.
 6. Poskytovat podporu a pomoc při seberealizaci klienta a při jeho osobnostním rozvoji.
 7. Dopomoct klientům rozpoznat a budovat funkční vztahy s rodinou, budovat funkční sociální vazby a zvyšovat sociální dovednosti.
 8. Poskytovat podporu v začlenění do vrstevnických skupin a společnosti.
 9. Dopomoct klientům získat náhled na své povinnosti v běžném životě. (např. platit pojištění, vydělávat,…)
 10. Zvyšovat finanční gramotnost a poskytovat podporu v uplatnění na pracovním trhu.

ZÁSADY

Hlavní zásadou naší služby je individuální přístup, jednáme s každou bytostí jako s originálem. Stavíme na zásadách rovnosti, respektu a pravdy. Důraz klademe na práci s pravdou, kdy klienta nehodnotíme, nemoralizujeme, ale motivujeme ho k seberozvoji a zodpovědnému přístupu za svůj život.

 • Individuální přístup - Každého klienta vnímáme jako jedinečnou osobnost a ke každému přistupujeme individuálně s ohledem na jeho zvláštnosti.
 • Podpora samostatnosti a zodpovědnosti - Každý klient má právo se rozhodnout, jak bude svou situaci řešit. Usiluje se o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížené situace.
 • Pravda - Podáváme pravdivé informace. Nezpochybňujeme sdělení a pocity klienta, nehodnotíme.
 • Rovnost  - Služby jsou všem klientům poskytovány stejně bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Dobrovolnost – Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otvírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
 • Dostupnost – Charakter, umístění a doba služby odpovídá potřebám klienta.
 • Bezplatnost služby - nabízené základní sociální služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Možnost anonymity – Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních činností.

NABÍZENÉ SLUŽBY A AKTIVITY     

 • Základní sociální poradenství,
 • bezpečný prostor a zázemí,
 • pomoc a podpora při zvládání obtížných situací (ve škole, v rodině, s prací, se šikanou, s návykovými látkami, v partnerských vztazích…),
 • informační servis,
 • pomoc při jednání s institucemi (doprovod na úřad, k lékaři, apod.)
 • pomoc v krizi, 
 • práce se skupinou,
 • programy specifické prevence,
 • volnočasové aktivity


CÍLOVÁ SKUPINA A JEJÍ CHARAKTERISTIKY

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 9 – 26 let, jež se pohybují v Třebíči. Tito mladí lidé se setkávají s obtížnými situacemi anebo u nich může takováto situace nastat, a to zejména v těchto oblastech:

 • rodina
 • škola
 • vrstevníci/partnerské vztahy
 • volný čas
 • návykové látky/chování
 • konfliktní chování
 • práce/finance
 • zdraví
 • sociální zdatnost
 • osobností zralost

OSOBY, SE KTERÝMI NEMŮŽEME UZAVŘÍT SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba „BARÁK nízkoprahový klub“ není určena osobám s postižením, které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup, a osobám, které nekomunikují srozumitelnou češtinou. S těmito osobami nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“.

Pro posouzení, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny, používáme následující jednoduché indikátory:

 • zájemce o službu chápe, co je po něm požadováno,
 • zájemce o službu chápe základní principy služby,
 • zájemce o službu komunikuje srozumitelnou češtinou,
 • zájemce o službu se dokáže samostatně pohybovat v prostoru zařízení.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Ambulantní 
 • Terénní 

OKAMŽITÁ KAPACITA

 • ambulance: 20 klientů
 • terén: 6 klientů/ 1 pracovník
 • Při skupinové činnosti maximální okamžitá kapacita 20 klientů.

CERTIFIKÁTY

streetwork-clen-zakladni

0003 00011 00022
0002 0001 page1_1 page1_2

 

  

Otevírací doba


OBDOBÍ


INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ


ONLINE


AMBULANCE


TERÉN

1. září -  30. června
PONDĚLÍ – ČTVRTEK

13:00 – 14:00

13:00 - 18:00

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

prázdninová otevíračka
1. červenec - 31. srpen

12:00 – 14:00
pondělí až čtvrtek

12:00 - 18:00
pondělí až čtvrtek

14:00 – 18:00
středa

14:00 – 18:00
pondělí až čtvrtek

V období školních prázdnin (jarní, pololetní, podzimní,...) je otevírací doba ambulance 10:00 - 15:00. Individuální poradenství probíhá v čase 14:00-15:00. Terén se nemění.

Náš tým 

Týmové foto2

Vedoucí střediska sv. Dona Bosca: Mgr. Marie Pořízová    

Tým pracovníků:

Kampaň NEJSME ODPAD

linka bar+no gif (1)

Cílem kampaně NEJSME ODPAD je rozšířit povědomí o práci nízkoprahových služeb a ukázat jejich důležitost. Mimo to se kampaň také zaměřuje na ekologii a životní prostředí. 

Co je nízkoprahový klub BARÁK?
Jedná se o sociální službu pro děti a mládé lidi od 9 do 26 let. Jak z názvu můžete slyšet, „nízkoprahový“ znamená, že služba snižuje podmínky pro její využití, je tedy více dostupná. Základy práce staví na zásadách rovnosti, přijetí, tolerance, dobrovolnosti a bezplatnosti. Je to bezpečný prostor pro mladé lidi, kde mohou trávit svůj volný čas bez toho, aniž by je někdo soudil nebo nutil do věcí, které sami nechtějí. Společně s pracovníky pak mohou otevřeně mluvit o tom, co je trápí nebo s čím si neví rady. Služba je poskytována ambulantně i terénně.

OND_0094 $RXX83JX  OND_0105  OND_0022  OND_0034

Proč název NEJSME ODPAD? 
Už delší dobu jsme cítili, že veřejnost v Třebíči úplně neví, jak nízkoprah funguje. Často se šíří mylné představy o tom, jak pracujeme s mládeží, a to jsme chtěli změnit. Věříme, že naše služba pro mladé lidi je důležitá nejen pro ně samotné, ale i pro celé město a rozhodně nepaří do koše.
Tím, že máme možnost pracovat s teenagery, máme možnost pracovat s budoucí generací tohoto města. Věříme, že to je ta správná investice, na kterou se často zapomíná nebo se zlehčuje.

plakát 1 final tisk (1)        plakát 2 final tisk (3)        plakát 3 final tisk (1)          plakát 4 final tisk (3)

V čem kampaň spočívá? 
Kampaň probíhá po celý rok 2020. Hlavním prvkem je série video-spotů, které jsou inspirované příběhy našich klientů, jejichž prostřednictvím chceme ukázat, co mohou mladí lidé prožívat a jak důležitá je jejich podpora v obtížných situacích. Dále jsme si připravili 10 témat, o kterých s klienty mluvíme, abychom ukázali témata, která s námi mladí lidé sdílí a jaký je jejich pohled. Také si můžete přečíst 3 články o tom, jak funguje ambulance, terén a individuální poradenství. Kampaň prezentujeme především na naší FB stránce Klub BARÁK. Sdílíme zde také dění z naší služby a informace na téma ekologie a životní prostředí. 
V rámci kampaně také chystáme Odbornou konferenci, která se uskuteční v roce 2022.
Více podrobnějších informací o kampani naleznete zde v úvodním videu.

V třebíčském objektivu nám vyšel článek o kampani a práci v nízkoprahu, k přečetní zde.

Video-spoty, co byly publikovány:

                Příběh Tomáše                                     Příběh Nikol                                         Příběh Radka
Příběh Tomáše  Příběh Nikol  Příběh Radka

               Příběh Míši                                          Příběh Freedy
Bez názvu    Bez názvu2222

Témata, co byla publikována:
RODINA - 1. částRODINA - 2. část
    OZ rozdělení pro FB 1 (1)OZ rozdělení pro FB 2 (1)    Téma ZDRAVÍ 1Téma ZDRAVÍ 2Téma ZDRAVÍ 3

škola 1škola 2    Návykové látky 1Návykové látky 2    konfliktní chování 1konfliktní chování 2

sociální zdatnost final jpg k použitísociální zdatnost 2 final k použití jpg    práce a finance 1práce a finance 2     Volný čas 1Volný čas 2

Vrstevnické a partnerské vztahy 1Vrstevnické a partnerské vztahy 2

Články o fungování služby:
ambulance final   terén   online

V rámci tématu ekologie a životního prostředí vytváříme a sdílíme různé informační materiály. S klienty také mluvíme na toto téma. V říjnu se jako již každoročně plánujeme zapojit do akce 72 hodin. Minulý rok jsme v rámci této akce společně s klienty sázeli ovocné stromy. Více aktuálních informací naleznete na naší FB stránce Klub BARÁK.
Ke Světovému dni vody jsme natočili video 10 faktů o vodě.

Den ZEMĚ  EKO vychytávky  šetříme vodou  poušť   ekologický slovník  Jak se zbavit závislosti na telefonu   Světový den vegetarianství

Mezinárodní den ozónové vrstvy  Mezinárodní den gramotnosti   Den stromů

Co aktuálně chystáme?

ODBORNOU KONFERENCI na téma Práce s mladou generací se vyplatí. Z důvodu aktuálního vývoje Covid19 je konference přesunuta na rok 2022.

PŘESUNUTO NA PŘÍŠTÍ ROK

Tipy od pracovníků NZDM

Na této stránce najdete různé tipy od pracovníků nízkoprahového klubu BARÁK, informace se přidávají průběžně.

Kopie návrhu Colorful Chalkboard Pastels Classroom Calendar (1)

kyberprostor jpg

tipy a triky učení fina gif

tipy a triky v době pandemie gif

Zde https://osf.cz/ naleznete přehled neziskových organizací, občanských iniciativ a toho jakou pomoc v době pandemie nabízí. Mimo to zde najdete i návod, jak zvládnout vzdělávání dětí v domácím prostředí a mnoho dalších tipů i užitečných odkazů.

Na této stránce https://prevenceppp5.webnode.cz/news/typy-pro-vyuku/ najdete přehled odkazů k výuce a procvičování učiva. 

Informace pro zájemce o praxi/stáž

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PRAXI/STÁŽ

Středisko sv. Dona Bosca umožňuje výkon praxe:

 • studentům vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na sociální práci, pedagogiku, speciální pedagogiku, sociální pedagogiku, v odůvodněných případech i jinak odborně zaměřeným studijním programům (např. v oblasti řízení sociální práce, atd.),
 • účastníkům rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

Odbornou praxi je možno realizovat v zařízení

 • BARÁK nízkoprahový klub
 • AMBRELA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 • KLUBÍČKO TŘEBÍČ Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Zájemce o praxi však nesmí být mladší 21 let. 
Zařízení PRIMÁRNÍ PREVENCE studentům výkon praxe neumožňuje.

Středisko sv. Dona Bosca umožňuje odborné stáže:

 • pracovníkům obdobných služeb v rámci Diecézní charity Brno, jejíž podmínky dále upravuje Směrnice č. 25: Vzdělávání pracovníků, 
 • odborníkům z návazných služeb,
 • specifický druh stáže povinně absolvují i vybraní uchazeči v rámci výběrového řízení.

Stáž je od 1. 1. 2015 zpoplatněna na 1.000 Kč/8 hodin (cena je shodná pro jednotlivce i skupinu max. 4 stážistů).

Odbornou stáž lze absolvovat v jakémkoli zařízení, které spadá pod Středisko sv. Dona Bosca (v rámci výběrového řízení bezplatně).

Kontakty

Stížnosti

Pravidla pro podávání stížností

Vyřizování stížností se řídí Předpisem ředitele Oblastní charity Třebíč č. 11 ,,Postup při řešení stížností".

Stížnost = projev nespokojenosti s kvalitou služby, jejím způsobem poskytování, s přístupem pracovníka. Nebo vše, co klient jako stížnost označí. Stížnosti zároveň slouží jako zdroje k hodnocení kvality služby.

Stížnost je možno podat:

 1. jmenovitě
 2. anonymně
 3. skrze libovolně zvoleného zástupce

Veřejnost je informována o možnostech podání stížnosti:

- skrze webové stránky OCHT

Možné formy podání stížnosti – klienti NZDM BARÁK

Forma podání podnětu

Způsob vyřízení

Telefonicky
(dle tabulky s kontakty)

Odpověď bude vyřízena/odpovězena na kontaktní údaje sdělené při telefonickém hovoru.

Osobně – od klienta

Klientovi sdělíme odpověď osobně.

Vhozením vzkazu do „Schránky stížností“ 

Odpověď bude vyvěšena pod schránkou v Relaxační místnosti (na dobu 2 týdny).

E-mailem
(dle tabulky s kontakty)

Odpověď bude odeslána zpět na e-mail, ze kterého podnět vzešel.

Prostřednictvím soc. sítí
- facebookový profil nebo stránka Klub BARÁK
- Instagram klub.barak

Na přijatou stížnost odpovíme příslušné osobě zpět stejnou formou. Pokud nám zaslala zprávu, odepíšeme. Pokud napsala příspěvek
na „zeď“, odpovíme pod něj.

Postup při řešení stížností:

 1. Ten, kdo stížnost přijal, jej zaznamená v šanonu „Evidence stížností“ do „Listu stížností“, který slouží jako přehled přijatých stížností. O přijaté stížnosti se informuje koordinátor služby. Pro vyřizování stížností slouží formulář „Zpráva o stížnosti“. Lhůta pro vyřízení stížností jsou 3 týdny, pracovníci jsou tedy povinni odpovědět do 3 týdnů od jejího přijetí
 2. Postup vyřizování stížností se řídí Předpisem ředitele Oblastní charity Třebíč č. 11 ,,Postup při řešení stížností".(dohledatelné na el. vývěsce OCHT).
 3. Stížnosti na zaměstnance či stížnosti spojené s poskytováním služby řeší koordinátor služby – Bc. Kateřina Košťálová. Lhůta pro vyřízení stížností jsou 3 týdny. Odvolacím orgánem je vedoucí střediska Dona Bosca – Mgr. Marie Pořízová. Odvolání podává stěžující si strana písemně, do 14 dnů od doručení odpovědi na stížnost. Vedoucí střediska případ do 14 dnů prošetří a do 3 týdnů písemně oznámí výsledek stěžovateli a koordinátorovi zařízení. Adresa pro odvolání: Marie Pořízová, Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01, Třebíč
 4. Stížnost na koordinátora služby řeší vedoucí střediska. Odvolacím orgánem je ředitel OCHT – Mgr. Petr Jašek. Ten případ do 14 dnů prošetří a do 3 týdnů písemně oznámí výsledek stěžovateli a pracovníkovi, na kterého je stěžováno. Adresa pro odvolání: Petr Jašek, Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01, Třebíč.


  V případě, že klient nebude s odpovědí na stížnost spokojen, může podat návrh na odvolání. Pokud si klient s odvoláním neví rady a není si jist tím, jak odvolání sepsat, může požádat o pomoc pracovníka, který mu s vyřízením odvolání pomůže. Pracovník vysvětlí klientovi náležitosti, které by mělo odvolání obsahovat a pomůže mu s vyřízením.     

Tabulka kontaktů pro podání stížnosti a k odvolání:

Jméno

Funkce

Adresa

Telefon

E-mail

----------

Pracovníci  klubu BARÁK
- pouze ústně

Mládežnická 229, 
674 01 Třebíč

608 609 466

 

Bc. Kateřina Košťálová

Koordinátor klubu BARÁK

Mládežnická 229,
674 01 Třebíč

608 609 466

barak@trebic.charita.cz

Mgr. Marie Pořízová

Vedoucí Střediska sv. Dona Bosca

L. Pokorného 15,
674 01 Třebíč

736 529 299

marie.porizova@trebic.charita.cz

Mgr. Petr Jašek

Ředitel Oblastní charity Třebíč

L. Pokorného 15, 
674 01 Třebíč

568 408 471,
608 710 048

petr.jasek@trebic.charita.cz

Mgr. et Ing. 
Oldřich Haičman, MBA

Ředitel Diecézní charity Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9,
602 00 Brno

545 426 610

oldrich.haicman@brno.charita.cz

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv - ombudsman

Údolní 39,
602 00 Brno

542 542 888,
542 542 777

podatelna@ochrance.cz

 

Podporují nás

 

Fotoalbum

Prostory služby BARÁK nízkoprahový klub.

 prostor před klubem                                                                                                            vstup do klubu
Mládežnická 229  Mládežnická 229   1

                  hlavní místnost                                                  přední část - kulečník, air hockey
Prostor klubu   Prostory klubu přední část 3

     zadní část - pinec, fotbálek, šipky     KM - prostor pro nerušený rozhovor                   počítačový koutek Zadn část  Konktaktní místnost  PC koutek

              mini posilovna                            RM - reprák, mixážní pult, playstation
Posilovna  skřínky RM2   Dívčí a chlapecký koutek

                  klučičí koutek                                     dívčí koutek                                  hudební zkušebna
Klučičí koutek   Dívčí koutek   Hudební zkušebna