BARÁK nízkoprahový klub

Barák

Kontakt 

Koordinátorka služby i-kjEKA7a.mMHYZ14gnjEKAgVvdjcL4uM7NaQmT6hUyy.YsVVt%
Info o službě: 608 609 466
barak@trebic.charita.cz 

Klub: 731 604 569, Terén: 731 646 993
Mládežnická 229, Třebíč 674 01
 
 530-5305994_icon-youtube-logo-png-clipart     530-5305994_icon-youtube-logo-png-clipart    530-5305994_icon-youtube-logo-png-clipart   

BARÁK nízkoprahový klub je služba pro děti a mladé lidi od 9 do 26 let, kterým poskytujeme podporu, pomoc a poradenství. Mladí lidé se na nás mohou obrátit s čímkoliv, s tím co je zajímá, co řeší nebo je nějakým způsobem tíží či trápí. Rádi každého vyslechneme a v klidu si o situaci promluvíme. Jinak než s rodiči nebo kamarády, bez ostychu, strachu či odsouzení. Poskytujeme také pomoc v krizi, pomoc s přípravou do školy či práce, doprovod k lékaři, psychologovi nebo na úřad. Služba je anonymní, dobrovolná, bezplatná a pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. 

Jsou dvě možnosti, jak naši službu využít. Přijít za námi na klub nebo se setkat v terénu – více informací o dostupnosti najdete v záložce „otevírací doba“. Na klubu je k dispozici spousta volnočasových aktivit, které je možné využít, strávit tak příjemný čas s vrstevníky, poznat nové kamarády a zároveň se poznat i s pracovníky služby. V terénu klientům poskytujeme stejnou nabídku pomoci jako na klubu, chodíme po různých lokalitách města Třebíče, setkáváme se s klienty venku na předem domluvených schůzkách, ale oslovujeme i nové tváře a předáváme informace o naší službě.

Služba je v období od 1.9.2022 z personálních důvodů poskytována v omezeném režimu.
Klienti jsou o změně poskytování služby informováni průběžně přes soc. sítě - Facebook, Instagram.

Více informací

POSLÁNÍ

Prostřednictvím sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“ celoročně vyhledáváme a bezplatně podporujeme děti a mladé lidi ve věku 9 – 26 let, kteří se pohybují v Třebíči.

Tuto službu poskytujeme těm z nich, kteří:

 • si aktuálně neví rady s řešením své obtížné situace anebo u nich takováto situace může nastat,
 • tráví svůj volný čas způsobem, který je vede do konfliktu se společností,
 • nemohou nebo nechtějí využívat běžné instituce.

  Společně s nimi pak vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se mohou realizovat, sdílet své starosti a najít odbornou pomoc, přičemž dbáme na individuální přístup ke každému jedinci a usilujeme o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížné situace.

CÍLE 

Cíle pro komunitu

 • Být partnerem pro místní komunitu v oblastech, jež se týkají problematiky působnosti služby a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
 • Zvýšit informovanost a povědomí o dané cílové skupině a o možnostech využití naší služby.
 • Předcházet šíření rizikového chování u dospívajících.
 • Minimalizovat dopad společensky nežádoucích jevů na mládež.
 • Být k dispozici ve všech lokalitách města Třebíče.

Cíle zaměřené ke klientům

 1. Individuálně přistupovat ke klientovi jako k jedinečné bytosti.
 2. Aktivně vyhledávat potřebné jedince v cílové skupině.
 3. Poskytovat klientům bezpečné místo pro trávení svého volného času a důvěrný prostor pro sdílení a řešení obtížných situací, pro svou seberealizaci.
 4. Poskytovat podporu v krizových a obtížných situacích a následně poskytovat pomoc s řešením.
 5. Poskytovat klientům informace o prevenci i řešení rizikového chování. Učit klienty nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a svoje činy.
 6. Poskytovat podporu a pomoc při seberealizaci klienta a při jeho osobnostním rozvoji.
 7. Dopomoct klientům rozpoznat a budovat funkční vztahy s rodinou, budovat funkční sociální vazby a zvyšovat sociální dovednosti.
 8. Poskytovat podporu v začlenění do vrstevnických skupin a společnosti.
 9. Dopomoct klientům získat náhled na své povinnosti v běžném životě. (např. platit pojištění, vydělávat,…)
 10. Zvyšovat finanční gramotnost a poskytovat podporu v uplatnění na pracovním trhu.

ZÁSADY

Hlavní zásadou naší služby je individuální přístup, jednáme s každou bytostí jako s originálem. Stavíme na zásadách rovnosti, respektu a pravdy. Důraz klademe na práci s pravdou, kdy klienta nehodnotíme, nemoralizujeme, ale motivujeme ho k seberozvoji a zodpovědnému přístupu za svůj život.

 • Individuální přístup - Každého klienta vnímáme jako jedinečnou osobnost a ke každému přistupujeme individuálně s ohledem na jeho zvláštnosti.
 • Podpora samostatnosti a zodpovědnosti - Každý klient má právo se rozhodnout, jak bude svou situaci řešit. Usiluje se o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížené situace.
 • Pravda - Podáváme pravdivé informace. Nezpochybňujeme sdělení a pocity klienta, nehodnotíme.
 • Rovnost  - Služby jsou všem klientům poskytovány stejně bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Dobrovolnost – Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otvírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
 • Dostupnost – Charakter, umístění a doba služby odpovídá potřebám klienta.
 • Bezplatnost služby - nabízené základní sociální služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Možnost anonymity – Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních činností.

NABÍZENÉ SLUŽBY A AKTIVITY     

 • Základní sociální poradenství,
 • bezpečný prostor a zázemí,
 • pomoc a podpora při zvládání obtížných situací (ve škole, v rodině, s prací, se šikanou, s návykovými látkami, v partnerských vztazích…),
 • informační servis,
 • pomoc při jednání s institucemi (doprovod na úřad, k lékaři, apod.)
 • pomoc v krizi, 
 • práce se skupinou,
 • programy specifické prevence,
 • volnočasové aktivity


CÍLOVÁ SKUPINA A JEJÍ CHARAKTERISTIKY

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 9 – 26 let, jež se pohybují v Třebíči. Tito mladí lidé se setkávají s obtížnými situacemi anebo u nich může takováto situace nastat, a to zejména v těchto oblastech:

 • rodina
 • škola
 • vrstevníci/partnerské vztahy
 • volný čas
 • návykové látky/chování
 • konfliktní chování
 • práce/finance
 • zdraví
 • sociální zdatnost
 • osobností zralost

OSOBY, SE KTERÝMI NEMŮŽEME UZAVŘÍT SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba „BARÁK nízkoprahový klub“ není určena osobám s postižením, které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup, a osobám, které nekomunikují srozumitelnou češtinou. S těmito osobami nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“.

Pro posouzení, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny, používáme následující jednoduché indikátory:

 • zájemce o službu chápe, co je po něm požadováno,
 • zájemce o službu chápe základní principy služby,
 • zájemce o službu komunikuje srozumitelnou češtinou,
 • zájemce o službu se dokáže samostatně pohybovat v prostoru zařízení.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Ambulantní 
 • Terénní 

OKAMŽITÁ KAPACITA

 • ambulance: 20 klientů
 • terén: 6 klientů/ 1 pracovník
 • Při skupinové činnosti maximální okamžitá kapacita 20 klientů.

CERTIFIKÁTY

streetwork-clen-zakladni

0003 00011 00022
0002 0001 page1_1 page1_2

 

  

Otevírací doba


OBDOBÍ


INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ


ONLINE


AMBULANCE


TERÉN

1. září -  30. června
PONDĚLÍ – ČTVRTEK

13:00 – 14:00

13:00 - 18:00

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

prázdninová otevíračka
1. červenec - 31. srpen

12:00 – 14:00
pondělí až čtvrtek

12:00 - 18:00
pondělí až čtvrtek

14:00 – 18:00
středa

14:00 – 18:00
pondělí až čtvrtek

V období školních prázdnin (jarní, pololetní, podzimní,...) je otevírací doba ambulance 10:00 - 15:00. Individuální poradenství probíhá v čase 14:00-15:00. Terén se nemění.

Náš tým 

Kampaň NEJSME ODPAD

Tipy od pracovníků NZDM

Informace pro zájemce o praxi/stáž

Podporují nás

Stížnosti

Fotoalbum