Pozvánky, články            Foto         Informace pro zájemce o praxi/stáž    Podněty a stížnosti    Podporují nás

Náš tým - kontakty

 

BARÁK nízkoprahový klub

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

BARÁK nízkoprahový klub, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč

 

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

FORMA SLUŽBY

Ambulatní a terénní

 

POSLÁNÍ

Prostřednictvím sociální služby "BARÁK nízkoprahový klub" vyhledáváme a bezplatně podporujeme děti a mladé lidi ve věku 11 - 26 let, kteří se pohybují v Třebíči.

Tuto službu poskytujeme těm z nich, kteří:

 • si aktuálně neví rady s řešením své obtížné situace anebo u nich takováto situace může nastat,
 • tráví svůj volný čas způsobem, který je vede do konfliktu se společností.

Společně s nimi vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se mohou realizovat, sdílet své starosti a najít odbornou pomoc, přičemž usilujeme o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížné situace.

 

OKRUH OSOB

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 11 - 26 let, které se pohybují v Třebíči. Tito mladí lidé se setkávají s obtížnými situacemi anebo u nich může taková situace nastat, a to zejména v těchto oblastech:

 • rodina
 • škola
 • vrstevníci/partnerské vztahy
 • volný čas
 • návykové látky/chování
 • konfliktní chování
 • práce/finance
 • zdraví
 • sociální zdatnost
 • osobností zralost

 

OSOBY, SE KTERÝMI NEMŮŽEME UZAVŘÍT SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba "BARÁK nízkoprahový klub" není určena osobám s postižením (smyslovým, tělesným, duševním, mentálním, kombinovaným), které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup, osobám, které nekomunikují srozumitelnou češtinou a dále nitrožilním uživatelům drog. S těmito osobami nelze uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby "BARÁK Nízkoprahový klub".

Pro posouzení, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny, používáme následující jednoduché indikátory:

   • zájemce o službu chápe, co je po něm požadováno,
   • zájemce o službu chápe základní principy služby,
   • zájemce o službu se dokáže samostatně pohybovat v prostoru zařízení,
   • zájemce komunikuje srozumitelnou češtinou,
   • v rámci sociálního šetření nebylo zjištěno, že zájemce je nitrožilním uživatelem drog.

 

CÍLE 

Cíl pro komunitu

 • Být partnerem pro místní komunitu v oblastech, jež se týkají problematiky působnosti služby a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Cíle zaměřené ke klientům

   • Klient zvládá a je schopen samostatně řešit obtížné situace v rodině.
   • Klient zvládá přípravu na povolání, dokáže se uplatnit na trhu práce.
   • Klient má informace o rizikovém chování, kterým může ohrozit sebe nebo své okolí. 
   • Klient dokáže nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a svoje činy.
   • Klient zvládá řešit obtížné situace samostatně a konstruktivně, umí formulovat své názory a respektovat druhé.
   • Klient navazuje a rozvíjí vztahy s vrstevníky.
   • Klient tráví svůj čas smysluplně a bezpečně.

 

PRINCIPY

  • Dostupnost - charakter, umístění a provozní doba služby odpovídá potřebám klienta.
  • Bezplatnost služby - nabízené základní sociální služby jsou poskytovány bezplatně.  
  • Dobrovolnost - pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otvírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
  • Rovnost - služby jsou všem klientům poskytovány stejně bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
  • Možnost anonymity - Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena se souhlasem klienta a s právem klienta do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních činností.

 

NABÍZENÉ SLUŽBY A AKTIVITY      

 • Základní sociální poradenství,
 • bezpečný prostor a zázemí,
 • pomoc a podporu při zvládání obtížných situací (ve škole, v rodině, s prací, se šikanou, s drogami, v partnerských vztazích...),
 • informační servis,
 • pomoc při jednání s institucemi,
 • pomoc v krizi, 
 • práce se skupinou s užitím prvků zážitkové pedagogiky,
 • výjezdní akce,
 • programy specifické primární prevence,
 • využití volného času – sportovní vyžití, výtvarná dílna, hudební zkušebna, filmová odpoledne, stolní a deskové hry a další. 

V termínu 8. - 12.7.2019 bude služba uzavřena.

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY

Provozní doba 1. 9. - 30. 6. 

 • PONDĚLÍ   13:00 - 19:00  ambulance
 • ÚTERÝ       13:00 - 15:00 terén; 15:00 - 19:00 ambulance
 • STŘEDA:     13:00 - 19:00  ambulance
 • ČTVRTEK:   13:00 - 15:00 terén;  15:00 - 19:00  ambulance

(Pondělí a středa 13:00 - 15:00 prostor pro individuální poradenství) 

 

Provozní doba 1. 7. - 31. 8.

 • PONDĚLÍ: zavřeno
 • ÚTERÝ:     10:00 - 12:00 terén, 12:00- 15:00 ambluance (od 14:00 do 15:00 prostor pro individuální poradenství+online)
 • STŘEDA:  10:00 - 12:00 terén, 12:00- 15:00 ambluance (od 14:00 do 15:00 prostor pro individuální poradenství+online)
 • ČTVRTEK 10:00 - 12:00 terén, 12:00- 15:00 ambluance (od 14:00 do 15:00 prostor pro individuální poradenství+online)

 

OKAMŽITÁ KAPACITA

ambulance: 20 klientů

terén: 3 uživatelé/ 1 pracovníka

Při skupinové činnosti maximální okamžitá kapacita 10 klientů.

 

NÁŠ TÝM


Vedoucí střediska sv. Dona Bosca:    Mgr. Marie Pořízová                                

 • KLUBÍČKO Třebíč Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • AMBRELA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • BARÁK nízkoprahový klub
 • STREETWORK
 • PRIMÁRNÍ PREVENCE

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ/ KONTAKTY

i-kjEKB_9dnjEKFj--ujeN4sIsxy.YsVVt%: sociální pracovnice, mobil 731 604 569

GnMk4Z4UHCBmY~l6jWmKDYSuVV~NZC26Ktsociální pracovnice, mobil 731 604 569

i-kjEKAdVvbjcLh7VV~2-~d6jWmKDYsWV1Qu5f4uK7N_QMs6JTQsuW: sociální pracovnice. mobil.: 731 646 993.

snxjeN4sI7PaQkR6JT2y2ZagcbmMGYYv: pracovník v sociálních službách, mobil 731 646 993

Lucie Balounovápracovník v sociálních službách

Marie Mejzlíková: pracovník v sociálních službách

PhDr. Soňa Cpinová: supervizorka


Zřizovací listina