Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v červenci 2019

 

 

Rodinson a Centrum Ruth

zve všechny rodiče i prarodiče s dětmi

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

Každá koruna pomáhá!

Přispějte 1 Kč denně, 
365 Kč ročně...

 

Logo OCHT marketingové 

 

Služby Oblastní charity Třebíč

 

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

 

Pečovatelská a asistenční služba v rodinách

 

Zdravotní služby v domácnostech

 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 

Osoby s duševním onemocněním, mentálním postižením, zdravotním postižením, senioři

 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, v krizi a hledající práci

 

Děti, mládež, rodina

 

Humanitární, dobrovolnická a ekonomická činnost

Charitní záchranná síť

Správa Oblastní charity Třebíč 

 


 

STŘEDISKO SV. ZDISLAVY

Sv. Zdislava z Lemberka naplnila svůj život láskou k rodině a službou svým bližním. Vší silou pomáhala chudým, opuštěným, starým i nemocným. I ti nejubožejší našli v jejím srdci místo.

Po vzoru svaté Zdislavy chceme pomáhat všem potřebným, být jim nablízku v jejich samotě, trápení, v nemocech i bolestech. Těm, kteří to potřebují, chceme nabízet pomocnou ruku a přinášet pokoj a naději. 

Středisko sv. Zdislavy zahrnuje služby: 

 • Domácí hospic sv. ZdislavyTřebíč - zdravotní služby
                                                            - odlehčovací služba domácího hospice
 • Charitní ošetřovatelskou službu Třebíč
 • Charitní pečovatelská služba Třebíč
 • Osobní asistence Třebíč

 

STŘEDISKO SV. ANEŽKY

"Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné, a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."                                    Jan Pavel II. o sv. Anežce

Středisko sv. Anežky bylo sloučeno pod jedno: Středisko sv. Zdislavy.


 

STŘEDISKO SV. BENEDIKTA

Mezi postavy, které nejvýrazněji ovlivnily a předurčily duchovní, kulturní i sociální tvář dnešní Evropy, patří bezesporu i otec západního mnišství, svatý Benedikt z Nursie.

Smysluplné střídání a vyvážená míra práce a odpočinku, modlitby a čtení, je podle sv. Benedikta opravdovou cestou k rozvoji lidství.  Sv. Benedikt je nám proto tak blízký, že i lidé s hendikepem potřebují tento vyvážený řád, který jim pomáhá na cestě v jejich každodenním životě.

Středisko sv. Benedikta zahrnuje služby:

 • Domovinka Třebíč
 • Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč
 • Stacionář Úsměv Třebíč
 • TaxiS sociální rehabilitace

 

STŘEDISKO SV. DONA BOSCA

Výchovná praxe sv. Jana Bosca podporovala a podněcovala postupné dozrávání ke svobodě, založené na přímém vnímání hodnot a na převzetí vlastních osobních a společenských odpovědností. Chtít dobro mladého člověka dle něj znamenalo podnítit v něm zformování zdravého narcismu, probudit v něm vědomí vlastní hodnoty a vlastních schopností, prohloubit v něm přímo či nepřímo sebedůvěru.

Po vzoru sv. Jana Bosca tudíž usilujeme o to, abychom v mladých nevyvolávali nikdy opovržení vůči sobě samým nebo je uváděli do pasivního podrobení. Maximální důraz klademe na rozvoj jejich samostatnosti a zodpovědnosti.

Středisko sv. Dona Bosca zahrnuje tyto služby:

 • AMBRELA -Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • BARÁK, nízkoprahový klub
 • KLUBÍČKO TŘEBÍČ Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • PRIMÁRNÍ PREVENCE
 • STREETWORK

 

STŘEDISKO SV. JOSEFA

Sv. Josef je v klidných i obtížných chvílích ochráncem Svaté rodiny. Svou mimořádnou trpělivostí, odvahou, laskavostí, něhou a respektem obstál v těžkých zkouškách.

Středisko sv. Josefa zahrnuje služby:

 • Azylový dům pro muže Třebíč
 • Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy (dříve Domov pro matky Třebíč)

 

STŘEDISKO SV. VINCENTA Z PAULY

Svatý Vincent z Pauly pečoval o potřebné po stránce materiální i duchovní a ke každému činu přistupoval s pokorou a vírou. Pomáhal vždy tam, kde se pomoci nedostávalo, nebo tam kde se potřební stávali předmětem opovržení tehdejší společnosti. Svým hlubokým pohledem zachytil Kristovu přítomnost v chudých a potřebných a vedl k tomu druhé.

Po vzoru svatého Vincenta z Pauly chceme pomáhat všem, kdo skutečně potřebují pomoc a přistupovat k nim s úctou a pokorou a vytvářet s nimi opravdové mezilidské vztahy.

Povolání sv. Josefa se týká i každého z nás. Je nám příkladem pomocníka a ochránce v našem přístupu k člověku.

Středisko sv. Vincenta z Pauly zahrnuje služby:

 • AL PASO Vysočina 
 • Centrum podpory rodin Ruth (dříve Poradna Ruth Třebíč)
 • Doléčovací centrum
 • K-centrum Noe
 • Probační programy MOST
 • Raná péče Třebíč
 • Humanitární pomoc 

 

STŘEDISKO SV. MATOUŠE 

Svatý Matouš Evangelista byl apoštolem a autorem evangelia. O jeho životě je známo velmi málo. V bibli je zmiňován jako celník či výběrčí daní v Kafarnaum, v Lukášově a Markově evangeliu je nazýván Levi.

Středisko sv. Matouše zahrnuje:

 • Správu Oblastní charity Třebíč
 • Dobrovolnické centrum a sousedskou pomoc
 • Záchrannou charitní síť